BPD register

De barn som kräver syrgas vid 28 dagars ålder får idag diagnosen BPD. Sjukdomen delas in i 3 grader där de lindrigaste, grad 1, är utan extra syrgas senast en månad före beräknad födelse medan grad 3 oftast är mycket sjuka barn som kräver syrgas under många månader/år. Stora variationer inom BPD-gruppen finns således där grad 1 oftast är att betrakta som relativt lungfriska. Grad 2 och 3 har stort behov av strukturerad uppföljning pga av den multipla problematiken som dessa barn ofta har i form av matningssvårigheter, dålig tillväxt, beteendeproblem samt infektionskänslighet. Det finns också en ökande kunskap om att även barn med lindrig BPD har lungförändringar, ibland även de uttalade, då sannolikt främst de som fötts extremt tidigt. Dessa barn har oftast hunnit bli syrgasfria före gestationsvecka 36 när diagnos och gradering av BPD sjukdomen sker. Även lindrig BPD kan därför behöva följas upp, men kunskap fattas kring hur och i vilken utsträckning det bör ske. 

0,17% av alla nyfödda föds före v 27 (Socialstyrelsen). Den yngsta barngruppen som föds i v 23 utgör 5-7barn/år i SLL, varav ca 80-90% utvecklar BPD. Incidensen faller rätt raskt med ökande födelsevecka för att hos v 27 utgöra ca 30%. Epidemiologiska data kring barn med BPD har saknats i Sverige. Under 2006 registrerades i Perinatala kvalitetsregistret (PNQ) 280 barn i Sverige med BPD, var av 165 hade grad 2 eller 3. I och med införandet av ett nationellt register kommer data kunna beskrivas på ett säkrare sätt hur dessa barn utvecklas.

Ett strukturerat omhändertagande av barnen är nödvändig för att samla kompetens och på det sättet optimera vården. Endast genom att bedriva fortsatta studier av uppkomstmekanismer, behandlingstrategier samt utformandet av nationella vårdprogram ökar vi förståelsen för sjukdomen och har möjlighet att kunna påverka prognosen i framtiden. Samarbetet mellan neonatolog, barnlungspecialister, vuxenlungspecialister, psykolog, kurator, dietist, gastroenterolog samt sjukgymnast är förutsättning för en framgångsrik strategi!