Om studien

GravImm är utvecklat av användare i Stockholm med syftet  att kliniskt viktig information vid graviditetsimmunisering ska kunna registreras och bedömas samlat i ett system.  Det har hittills oftast varit så att viss information finns i mödravårdsjournalen, annan information i sjukhusjournalen och i laboratoriesystemet alternativt som papperssvar från laboratoriet. I GravImm finns förutom riktad klinisk information om den aktuella graviditeten, information om tidigare graviditeter och barn, uppgifter på faderns och fostrets fenotyp eller i förekommande fall genotyp, antikroppstitrar  och uppföljning av graviditeten.

GravImm används sedan 2008 i Stockholm i vården av erytrocytimmuniserade kvinnor, det finns nu mer än 1000 graviditeter registrerade.  GravImm finns som en länk i sjukhusets journalsystem (TakeCare) och är då tillgängligt vid besök på specialistmödravården och används vid immuniseringsronder då aktuella patienter gås igenom tillsammans med Transfusionsmedicin. Databasen är länkad till det nationella registret inom neonatologi (PNQ). GravImm lämpar sig för multidisciplinära ronder med specialister på olika platser. Systemet används prospektivt  vid vård och behandling och kan fungera som ett kvalitetsregister med uppföljning och utvärdering av olika behandlingar, antikroppsspecificiteter, antikroppstitrar/koncentrationer och komplikationer.  Det ger en möjlighet att samla kunskap och erfarenhet om immuniseringar som för varje klinik är relativt ovanligt. GravImm har potential att användas nationellt för fall som ska skötas inom beslutet för Rikssjukvård.