Information & ansökan

Alla deltagare i SNR har fri tillgång till egna data och dessutom rätt att jämföra sina egna kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga deltagande enheter. Om materialet i registret ska användas för forskning med syfte att publicera resultaten ställs vissa krav. Den som önskar forska på uppgifter ur SNR ska fylla i en ansökan (se formulär nedan) som kommer att behandlas av styrelsen. Ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om projektets titel, syften och frågeställningar samt vid vilken klinik eller institution forskningen bedrivs. Om andra register ska samköras mot uppgifter i SNR ska detta anges. Ansökan ska om möjligt begränsas till två sidor. Om godkännande av forskningsetisk nämnd finnes ska kopia bifogas.

Grundinställningen till forskning på registrets material är positiv. Ansökan ska göras dels i syfte att säkerställa grundläggande kvalitetskrav hos de studier som bedrivs med hjälp av materialet i SNR, och dels för att styrelsen lättare ska få överblick över vilka studier som pågår, undvika dubbelarbete och säkerställa återrapportering, vare sig resultaten publiceras eller inte. Återrapportering av resultaten ska göras av forskande enhet enligt den tidsplan som angivits i ansökan, och meddelande om publikation/presentation i tidskrift så snart detta kan ske. Avgift kan komma att tas ut för att täcka administrativa kostnader.

Ansökan skickas till:
Svenskt Njurregister
Medicinexp, plan 5
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Dokument

  1. Ansökningsformulär