Njurbiopsi

Njurbiopsi utgör en hörnsten vid diagnostik av njursjukdomar. En njurbiopsi görs ofta tidigt i förloppet och ligger sedan till grund för val av behandling under många år och för bedömning av prognos. Speciellt viktigt är njurbiopsi vid inflammatoriska sjukdomar i njurarna (glomerulonefriter och interstitiella nefriter). Dessa sjukdomar ligger bakom en stor del av behovet av dialys och transplantation. Registrering av njurbiopsier i SNR startade i januari 2015, och än så länge är teckningsgraden låg i denna registerdel.

Indikation för njurbiopsi

Indikation för njurbiopsi. Fördelningen mellan de olika förvalda indikationerna för njurbiopsi under den senaste 12 månadersperiioden.

De 5 vanligaste njurbiopidiagnoserna under den senaste 12 månaders perioden

De 5 vanligaste njurbiopidiagnoserna under den senaste 12 månaders perioden. Andel i procent av alla biopsier och antal.

Registrerade njurbiopsier i antal och per miljon invånare under den senaste tolvmånadersperioden fördelat på landets 6 sjukvårdsregioner

Registrerade njurbiopsier i antal och per miljon invånare under den senaste tolvmånadersperioden fördelat på landets 6 sjukvårdsregioner.