Sammanfattande variabellista Svenskt Njurregister

Svenskt Njurregister (SNR) har olika delar, vilka tillsammans gör att registret följer patienternas väg inom njursjukvården, från utredning av njursjukdom via njursvikt till dialysbehandling eller njurtransplantation. Några variabler registreras i flera delar av registret. Nedan presenteras en sammanfattning över variabler i registrets olika delar. För fullständig variabellista se variabellista för forskare.

Epidemiologi

Njurbiopsi

Kronisk njursjukdom

Specialläkemedel

Idag finns registrering av Tolvaptan men fler läkemedel kan tillkomma i framtiden.

Dialysaccess

Dialyskvalitet

Varje år görs en nationell tvärsnittsundersökning som innefattar denna del av registret. Några enheter rapporterar oftare än så. Uppgifter om dialystyp, lokal för dialysen och om patienten sköter sin dialys själv eller får hjälp med denna registreras; peritonealdialys (assisterad eller ej), hemhemodialys, självhemodialys eller institutionshemodialys.

Njurtransplantation

Patientrapporterade mått, livskvalitet

Denna del av registret baseras på inrapporterade svar från patienter på enkäten RAND‐36. Utöver svar på respektive fråga görs efter inmatning en sammanställning av olika aspekter av livskvalitet:

Nutrition