Självskattad hälsa och livskvalitet

Hälsoenkäten RAND-36 fångar patientperspektivet och mäter hälsorelaterad livskvalitet

Hälsoenkäten RAND-36 mäter hur patienterna skattar sin hälsa, välmående och funktionsförmåga i vardagslivet. Det är ett viktigt utfallsmått vid kroniska sjukdomar, och kan identifiera sårbara perioder. Ökad eller bibehållen hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – det vill säga fysisk, psykisk och social funktion samt välbefinnande – är ett viktigt mål i njursjukvården.

Hälsoenkäten RAND-36 består av 35 frågor inom åtta hälsodimensioner:

Dessutom finns en ytterligare fråga som mäter upplevd hälsoutveckling de senaste 12 månaderna. Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten.

Resultaten kan presenteras i en grafisk s.k. hälsoprofil, där hälsodimensionerna är graderade i en skala från 0–100, ju högre poängtal, desto bättre välbefinnande/funktion/livskvalitet.

År 2021 besvarades hälsoenkäten av 2280 patienter från 30 njurmedicinska enheter.

Varför ska man använda hälsoenkäten RAND-36?

Exempel på vad man kan använda hälsoenkäten till är:

Enkätsvaren kan utvärderas på individuell nivå och ger möjlighet till återkoppling och kan då utgöra en grund för ett hälsosamtal om hur vardagslivet fungerar och till att prioritera områden av vikt för patienten. Genom hälsoenkäten kan man få en djupare förståelse av hur den som lever med njursvikt skattar och anpassar sig till sin hälsosituation. Uppmärksamhet på detta inom njursjukvården kan vara betydelsefullt när det gäller att stödja patientens egenvård och hantering av sin situation och egenvårdsförmåga.

Vilka format finns?

Hälsoenkäten RAND-36 finns både som webbformulär och som pappersversion. Under fliken "Logga in patient" kan du besvara webbformuläret. Den går även att besvara via 1177. Enkäten finns f.n. tillgänglig på svenska, engelska och arabiska.

Läs mer i vår broschyr om hälsoenkäten (.pdf)
Ladda ner hälsoenkäten (.pdf)