Dialystvärsnitt

Varje år sedan 2002 görs tvärsnittsundersökningar som inkluderar landets alla dialyspatienter. I undersökningarna registreras uppgifter om dialysordinationer och ordinerade mediciner men även effekten av dessa, i form av laboratorievärden och blodtryck.

Ökad andel hem- och självdialys, dvs peritonealdialys, hemhemodialys och självhemodialys på sjukhus, är önskvärt av flera skäl, för att ge patienter större oberoende och makt över sitt eget liv och för att öka överlevnad. Andelen peritonealdialys bland landets dialyspatienter har varit stabil kring 20–25% sedan 1990-talet. Den totala andelen hemhemodialys och självhemodialys oavsett grad av självständighet bland alla hemodialyspatienter har däremot ökat från knappt 5% 2003 till nästan 20% 2016 vilket ses i figur 1. Det är framförallt självhemodialys och hemodialys med limited care som står för ökningen. Hemodialys med limited care, dvs när patienterna får viss hjälp av sjukvårdspersonal började registreras i SNR 2014.

Andel patienter med Hem-HD, Själv-HD och HD med limited care

Andel patienter med Hem-HD, Själv-HD och HD med limited care.

Ett annat mål är tillräcklig och individualiserad dialysdos. Dialysdos kan mätas relaterat till eliminationen av urea, i måttet Kt/V, för både peritonealdialys och hemodialys. För hemodialys är tid per dialysbehandling och frekvens per vecka viktiga mått. För peritonealdialyspatienter har andelen som uppnått internationellt rekommenderade mål för Kt/V minskat lite sedan 2003, från ca 90% till 80–85% de senaste åren, vilket kan bero på ökad andel patienter med palliativt inriktad dialysbehandling i peritonealdialys. Motsvarande minskning ses för hemodialys men först efter 2013, från 84% till 79%. Detta avspeglas också i minskat antal dialyser per vecka efter 2013, vilket ses i figur 2. För hemodialys kan detta bero både på mer individualiserad behandling med palliativ inriktning för några patienter men också på brist på dialysplatser.

​Genomsnittligt ordinerat antal dialyser per vecka

​Genomsnittligt ordinerat antal dialyser per vecka.