Pågående forskningsprojekt

 1. Akut njurskada efter kranskärlskirurgi – Förekomst, prognos och riskfaktorer (Martin Holzmann, Linda Rydén-Lujan, Torbjörn Ivert, Niklas Hammar, Staffan Ahnve, Max Bell)
 2. Njursvikt, renal dyslipidemi och utveckling av kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet (Per-Ola Attman, Ola Samuelsson, Staffan Schön)
 3. Systematic analysis of drug use in patients with chronic kidney disease (Juan Jesus Carrero & Marie Evans)
 4. Yrkesexponering för bly som riskfaktor för kronisk njursvikt (Marie Evans, Carl-Gustaf Elinder, Marie Hilderman)
 5. Njurfunktionens betydelse hos patienter med akut eller kronisk kranskärlssjukdom (Jonas Spaak, Stefan Jacobsson, Thomas Kahan, Tomas Jernberg, Christina Jarnert, Mårten Rosenqvist)
 6. Hemodialys i hemmet - Påverkas mortaliteten av behandlingsformen? (Helena Rydell & Mårten Segelmark)
 7. Transfusioner vid hjärtkirurgi och risk för postoperativ njurskada, infektion och död (Martin Holzmann, Torbjörn Ivert, Ulrik Sartipy, Gustaf Edgren)
 8. Effekter och risker av låggradig exponering för tungmetaller för utveckling av terminal njursvikt (Maria Svensson, Staffan Schön, Ingvar Bergdahl m fl.)
 9. Dietary cadmium intake and incidence of renal replacement therapy: A populationbased prospective cohort study (Agneta Åkesson, Laura Thomas, Carl-Gustaf Elinder, Niclas Håkansson, Alicja Wolk)
 10. Incidens och prevalens av parathyriodektomi för aktivt uremivårdade i Sverige (Shahriar Akaberi, Naomi Clyne, Martin Almquist, Gunnar Sterner, Bengt Rippe m fl.)
 11. Njurcancer hos patienter i dialys (Sven Lundstam, Ulf Nilsson)
 12. Populationsbaserad epidemiologisk studie av systemisk lupus erythematosus (SLE): Från ärftlighet och familjär klustring till kliniska riskfaktorer för och förekomst av komorbiditet (Julia Fridman Simard)
 13. Metabola rubbningar och inflammation i relation till kronisk sjukdom, främst hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, cancer, demenssjukdom, reumatoid artrit och psykisk ohälsa – epidemiologiska studier baserade på AMORIS-populationen (Martin Holzmann, Niklas Hammar, Göran Walldius)
 14. EQUAL – en europeisk multicenterstudie om tidpunkt för dilaysstart (Marie Evans, Karl-Göran Prütz, Staffan Schön m fl.)
 15. Glomerular filtration rate estimating equations for patients with advanced chronic kidney disease (Marie Evans, Karlijn J. van Stralen, Staffan Schön, Karl-Göran Prütz, Maria Stendahl, Bengt Rippe, Kitty J. Jager)